European Folk Day – September the 23rd

European Folk Day: 23rd September 2023

Mòd Ìle

Bowmore High School Isle of Islay, Bowmore, United Kingdom

Tha 17 Mòd Ionadail air an cumail air feadh Alba tron bhliadhna far am bheil cothrom ann pàirt a ghabhail ann an gnothaichean cànan, ceol agus cultarail. Thèid Mòd Ìle a chumail air an 23mh den t-Sultain, air Ìle, far am bi fàilte air na h-uile a dhol an sàs ann. There are currently 17 […]